حزب و طبقه کارگر

آنتون پانه کوک

برگردان: وحید تقوی

یادداشت مترجم
پس از شکست انقالبات اروپائیِ اوایل قرن بیستم, با آشکارشدن شکست طبقه کارگر و سازمانهایش, چه در جاهائی که ظاهراً قدرت سیاسی را در دست داشت )مانند روسیه و مجارستان( و چه در جاهائی که پرولتاریا خیزشی جدی جهت کسب قدرت سیاسی برداشت ) مثل آلمان, بریتانیا, و ایتالیا (, حداقل برای تعداد نسبتاً معدودی از سوسیالیست ها و کمونیستها مساله ی سازمانیابی طبقه کارگر, سازمان هایش و احزابش موضوع بحثی داغ شد. این بحث ها از گروههای تازه اپوزیسیون شده ی تروتسکیستی گرفته تا کمونیستهای شورائیِ از سالها پیشتر منتقد و بشدت منزوی شده, از گروههای کوچکتر دلئونیستی و سوسیالیستهای گیلد تا بوردیگیستها را در بر مىگرفت. بحثهای زیر جنبه ها و بخشهائی از این مباحثات است.

اولین مقاله, نوشته ی آنتون پانه کوک که ترجمه ی انگلیسی آن برای نخستین بار در نشریه ی “Correspondence Council” بدون امضا به چاپ رسید, در واقع ادامه ی بحث های پیشین وی در رابطه با وضعیت طبقه کارگر, وظایف کمونیستها و نیز نوع سازمانیابیِ نوین جنبش کارگری, نقش حزب و انقلاب جهانی است. از مهمترین مباحث قبلی اش در این رابطه نوشته ی وی تحت عنوان “انقلاب جهانی و تاکتیک های کمونیستی” (۱۹۲۰) و انعکاس نظراتش در برنامه ی حزب کارگران کمونیست آلمان (۱۹۲۴) مىتوان نام برد (نطراتی که خشم لنین را از جمله در “کمونیسم چپ: یک بیماری کودکانه”برانگیخت). در هر دو منبع, تاکید وی بر این است که فقط پرولتاریا مىتواند خود را رها سازد – نه حزب و نه نمایندگانش. اما آنچه در نوشته ی پیش رو غایب است عنصر تاریخی در تحلیل او است که خود وی بارها در نوشته های مختلف آنرا مىشکافد و بر آن تاکید مىکند.

مقاله ی دوم, نوشته ی فرانک میتلاند (تروتسکیست) عضو فعال “حزب مستقل کارگری” انگلستان است که از دیدگاه لنینیستی در رابطه با حزب و رابطه اش با طبقه کارگر دفاع میکند. در مورد ضرورت حزب (بمثابه “مغز”) و نقش پیشرو در قبال “توده ی ناآگاه” و بردن آگاهی به درون این توده, سازماندهی و رهبری اش استدلال میکند.

مقاله ی سوم, نوشته ی پل ماتیک (کمونیست شورائی) و سردبیر نشریه ی “Marxism Living” است که در دفاع از پانه کوک به بحث وسعت و عمق بسیار بیشتری میدهد و کل نظریه ی لنینی را در مورد حزب و طبقه کارگر نقد مىکند.

سرانجام بحث آبراهام زیگلر (دِلِئونیست) می آید که در تلاش جهت رد و نیز تائید جنبه هائی از بحثهای دو طرف مىباشد. اما از مساله ی اساسی مطروحه از سوی میتلاند(ضرورت حزب، در واقع لنین) دفاع مىکند.

این چهار مقاله در طی جنگ جهانی دوم در نشریه ی “همبستگی” (در انگلستان) منتشر شدند؛ و ترجمه ی حاضر از روی انتشار مجدد این مقاالت توسط گروه «Wildcat » در مجله ی « ClassWar» منتشره درسال ۱۹۸۶ انجام گرفته است. نسخه ی الکترونیکی این مقالات در اینترنت یافت مىشود( http://www.reocities.com/Athens/acropolis/8195/Contents.html) .

  دریافت کامل چاپی این مقاله  

مطالب دیگر از همین نویسنده:

–   نکاتی عمومی در مورد مساله سازمان
–   نامه به سوسیالیسم یا بربریت
–   نامه درمورد شوراهای کارگری
–   مباحثی پیرامون حزب و طبقه کارگر
–    تریدیونیسم