شعری از یک شاعر آلمانی

 هانس ماگنوس انتسنزبرگر در وصف حال میگوید
 آیا کرکس باید گل و گیاه نوش جان کند؟ »
:/ از شغال چه انتظاری دارید؟
/ که برایتان پوست بیاندازد؟
/ از گرگ چه توقعی دارید؟
/ که خودش دندانهایش را بکشد؟
/ آخر چرا، چرا اینگونه گوسفند واربه
صفحه تلویزیون خیره شده اید؟

/…آه بره های خام!
شما بیشتر به کلاغها میمانید/
که هریک چشم انداز دیگری را سد میکند

/گرگها دستکم با هم شکار میکنند
/اما شما به بستر کاهلی روید و دروغ بگویید!

/ «نه! ،شما را توان تغییر جهان نیست!