فرشید فریدونی

۱ جلد یکم شامل : 

دیباچه ۳
مدرنیسم، امت اسلامی و جنبش هاى اجتماعی در ایران ۷
  نقدى بر تاریخچه ى گلوبالیسم و پروژه ى سیاسی – اقتصادى سوسیال دمکراسی ٢٣
بحران فقه سنتی و محدودیتهاى فقه پویا براى تحقق حقوق بشر در ایران ٣٩
 جنبش کارگرى و سندیکاى وابسته – تاریخچه و تجربیات جنبش کارگرى در ایران (١٣٢٠ تا ١٣٢٧) ٦٥
نظام جمهورى اسامی و "تئورى توتالیتاریسم" ٩٣
 تمدن و تاریخچه ى تمدن ستیزى در ایران ١٢٩
معرفی و نقد کتاب "زن در گرداب شریعت" – نوشته ى دکتر رضا آیرملو ۱۶۵

 جلد دوم شامل :

دولت قانونمند و جامعه‌ى قانونمدار ـ نقدى بر فلسفه و تاریخ دمکراسی بورژوایی ٣
 نقدى بر فلسفه‌ى عمل در "مارکسیسم ایرانی" و دلایل شکست جنبش کارگرى – سوسیالیستی در ایران ٣٥
 نقدى بر مثبت‌گرایی مارکسیستی و فلسفه‌ى عمل نزد آنتونیو گرامشی ٨٣
 زبان دینی و سلطه‌ى طبقاتی – نقدى بر گفتمان ٰ"مارکسیستهاى ایرانی" پیرامون نقش "اسلام و سیاست" ١٢٥

۳ جلد سوم شامل :
 

دیباچه ٣
 فلسفه‌ى سیاسي و تاریخ حکومت اسلامی ١١
میراث پیامبر و فلسفه‌ى سیاسی دولت اسلامی ٧٨
 تضاد طبقاتی، جنبشهاى فرقهاى و تحوات فلسفه‌ى سیاسی در اسلام ١١٥
 دکترین وایت و فلسفه‌ى عمل در تشیع ظاهریه ٢٠٢
 دین‌دارى اصولی و دولت‌مدارى ایرانی ٢٠٩
 نتیجه ٢٥٧
منابع ٢٦١

۴ جلد چهارم شامل :

دیباچه ٣
 طبیعت خردگراى بشر و حقوق اجتماعی ١٣
 آیین خردگرایی و توحید منطقی در ایران باستان ٤٧
آیین خردستیزى و توحید عددى در شبهجزیرهى عربستان ٦٩
ترویج آیین خردستیزى و توحید عددى سامیان در ایران باستان ٨٣
حقوق طبیعی و خردگراى در پرتو آخوندیسم ١١٦
 نتیجه ١٩٢
 منابع ۱۹۷

۵ جلد پنجم شامل :

دیباچه ٣
 اقتصاد ملی و هژمونی جهان سرمایه‌دارى ـ عوامل سرکردگی آمریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم ١٨
 جهان سرمایه‌دارى و پاکس آمریکایی ٣٦
منطقه‌اى شدن اقتصاد جهانی و پیروزى پارادایم سیاست اقتصادى نولیبرالیسم ٦٠
تعویض نقش استراتژیک ایران در خاورمیانه ٦٩
 نتیجه ١٢٤
 منابع ۱۳۱

۶  جلد ششم شامل :

دیباچه ٣
فعالیت طبقاتی و نقش سوژه‌ى تاریخی در "نقد اقتصاد سیاسی" ١٨
طبقات اجتماعی و نبرد طبقاتی تحت "سوسیالیسم" شرقی و سوسیال دموکراسی غربی ٥١
 تئورى انتقادى، کنش اجتماعی و "سوژه‌ى طبیعی" ٦٥
 مفهوم "مارکسیسم کلاسیک" و شرایط تشکیل "سوژه‌ى تاریخی" به تعریف آنتونیو گرامشی ٩٩
نتیجه ١٣٧
منابع ١٤١

۷ جلد هفتم شامل :

دیباچه ٣

نقش شکیبایی دینی و تعصب طایفه‌اى در تشکیل فلسفه‌ى سیاسی دولت اسلامی

١٠
عوامل تشکیل تشیع جعفرى دوازده امامی ٧٩
 نتایج ابژکتیو و سوبژکتیو استقرار تشیع دوازده امامی در ایران ١٠٢
نتیجه ١٢١
 منابع ١٢٨

۸ جلد هشتم شامل :
 

  اسلام و سیاست توسعه‌ى اقتصادى در ایران – نقدى بر جامعه‌شناسی دینی ماکس وبر ٣
 نقدى بر کتاب "زمان، کار و حاکمیت اجتماعی"، نوشته‌ى موشه پوستون ٦١
 جنبش کارگرى در پرتو توده‌ایسم ١٢١

۹ جلد نهم شامل :

پیشگفتار ٥
 مصداق و اعتبار شیوه ی نقد مارکس جهت بررسی تحوات تاریخی و فرهنگی در ایران ١٣
 زیست مادى و زیست معنوى در ایران باستان ٥٠
 تشکیل دولت منطقه اى در ایران باستان ٩٣
آیین یکتاپرستی سامیان و زیست معنوى ادیان ابراهیمی ١٠٨
دولت منطقه اى و بحران ایدئولوژیک در ایران باستان ١٣٨
تکمیل آیین خردستیزى و ترویج یکتاپرستی سامیان در شبه جزیره ى عربستان ١٩٤
ترویج آیین خردستیزى و یکتاپرستی سامیان در ایران باستان ٢٣١
 یکتاپرستی اسلامی و تعقل معتزلی ـ نقدی بر تفکر دینی ابوالهُذیل ٢٩١
 بحران ایدئولوژیک خلافت عباسیان و شکست تفکر دینی معتزلیان ٣٠٥
 مغلطه و ایدئولوژی سازی ـ نقدی بر تفکر دینی شهاب الدین سهروردی ٣٤٧
فرقه ی امامیه و تشکیل تشیع دوازده امامی ٣٧٠
 نتیجه ٣٨٥
منابع ٣٩٠

۱۰ جلد دهم شامل :
 

دیباچه ۳
 کارل مارکس ـ رئالیست انقلابی با ماتریالیست مثبت گرا؟ ۱۷
مارکس یا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پیامدهای مثبت گرایی در جنبش کمونیستی ۳۳
انسان و طبیعت ـ تفاوت نقش "علم مثبت" در اندیشه ی سیاسی مارکس و انگلس متأخر ٦٥
اندیشیدن انتقادی و "مارکسیستهای ایرانی" ۹۳
 نقدی بر اسلامزدگی "مارکسیستهای ایرانی" و ضرورت ترویج اندیشیدن انتقادی  ۱۲۱
فلسفه ی حقوق طبیعی و حق انقلاب. گفتمانی پیرامون مسیر
 اندیشیدن انتقادی مارکس از نقد دین تا نقد اقتصاد سیاسی
۱٥۱
نقد اقتصاد سیاسی ـ از سیمونده سیسموندی تا توماس پیکتی ۲۰۷

۱۱ جلد یازدهم شامل :
 

دیباچه ۳
 تئوری و پراکسیس سوسیالیسم ـ طرح نکاتی جهت فراروی از بحران "مارکسیسم ایرانی" ۷
مارکس یا لنین؟ ـ نقدی بر آگاهی تئوریک و پراکسیس سیاسی بلشویسم ٤٥
تفکر دینی و فعالیت سیاسی ـ از حوزه‌ی علمیه تا کمیته ی مرکزی حزب توده ۸۹
 حزب توده یا افیون توده؟ ـ نقدی بر بنیادها و پیامدهای ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم ۱۲٥
ایمان و اندیشه ـ فعالیت سیاسی در پرتو آته‌ئیسم کارل مارکس ۱٦۷
 نقدی بر روش و نقش تفکر دینی در تاریخ فرهنگی ایرانیان ـ از ابوالهُذیل تا سهروردی ۲۰٥
دولت و جامعه‌ی بورژوایی ـ تفاوت نقش حق مالکیت و کار مزدی در اندیشه‌ی سیاسی هگل و مارکس ۲۳۷

۱۲ جلد دوازدهم شامل :

ديباچه ٣
رئاليسم انقلابى ـ نفش ديالكتيک تئوری با پراكسيس در انديشه‌ی سياسى كارل ماركس ١١
فرهنگ دينى و رئاليسم انقلابى ـ نقش فراروی از "خرد استعلائى"  در انديشه‌ی سياسى كارل ماركس ٣٥
اسطوره و پراكسيس ـ نقش تكامل مفهوم "انقلاب" در انديشه ی سياسى كارل ماركس ٦٩
 زيربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلى در تكامل ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ٩٩
 دين و دولت ـ از نقد تئوريک دين تا پراكسيس دينزدائى در ايران ١٢٩
 ماركس و فلسفه‌ی حق ـ گفتگويى پيرامون بديل حقوقى جمهوری اسلامى ايران ١٦١
دين و فلسفه ـ نقش ماترياليسم اپيكور در تكامل مفهوم "خودآگاهىدر انديشه ی سياسى كارل ماركس ١٩١

۱۳ جلد سیزدهم شامل :

ديباچه ٣
 سرمايه ـ تئوری بحران اقتصادی يا پراكسيس فراروی از فلسفه؟ ١١
 ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟ ٤٩
 قانون ارزش، سرمايه‌ی دولتى و كار مزدی ـ نقد بر اقتصاد سياسى بلشويسم ٨٧
توليد و بازتوليد نيروی كار ـ نقش زنان كارگر و كار خانگى در انباشت سرمايه ١٣١
مصداق و اعتبار تئوری دگرديسى ـ روندهای دگرديسى به سوی جمهوری اسلامى ايران ١٦٧
دولت، مدرنيته و هويت ـ نقدی بر "تئوری كنش ارتباطى"، اثر يورگن هابرماس ١٩١
ماركسيسم و سنت ـ نقدی بر مفهوم "سوژه‌ی تاريخى" در انديشه‌ی غير سياسى موشه پوستون ٢٢٥