قتل و تجاوز به دختران ایران در تاریخ اسلام

 

تجاوز خلیفه ی عباسی به دختران بابک..افشین و مازیار در یک زمان!

 

تاریخ مبارزاتی جوامع بشری فراوان مردانی مبارز دارد (جامعه مرد سالار) که برای نجات ایران تلاش کرده اند ولی در میان همین مردان برجسته کجرفتاریهائ عجیبی هم وجود داشته که انسان را به تعجب وامیدارد که چرا؟ یکی از نمونه های آن افشین بود که به ظاهر با بابک همراه بود. ولی در باطن جاسوس و راه ورود به قلعه را به خلیفه نشان داده بود….و لی  سرانجام خود افشین بسیار دهشتناکتر از بابک….و اما ماجرا : ……و معتصم خلیفه ی عباسی در مجلس شراب از جای بلند شد و وارد اتاقی گردید..بعد از مدتی دوباره بیرون آمد و در مجلس شراب نشست و شرابی بخورد و باز برخاست و وارد اتاقی دیگر شد….باز بعد از چند دقیقه بیرون آمد و به مجلس شراب نشست و به خوردن پرداخت …سپس از جای بلند شد و وارد اتاقی دیگر گشت و بعد از مدتی بیرون شد و به گرمابه رفت و غسل کرد و بر مصلا وارد شد و دو رکعت نماز شکر به جای آورد و دوبار به مجلس شراب خواری باز گشت!

سپس گفت : » قاضی یحیی می دانی این چه نمازی بود که من خواندم؟

قاضی یحیی : نه

گفت: نماز شکر…به خاطر نعمتی از نعمتهای خدای عزووجل که امروز به من ارزانی داشت..که در این ساعت از سه دختر پرده ی بکارت برداشتم..که هر سه از دشمنان من بودند….یکی دختر بابک خرم دین…دیگر دختر افشین و سومی دختر مازیار گبر!!!

و این بود سرنوشت سه سرداری که اگر با هم متحد می گشتند می توانستند ایرانی را از لوث وجود متجاوزینی چون عربها پاک سازند…اما با ایجاد تفرقه و دشمنی و وعده های پوچ در بین آنها توسط همان دشمنان  …هر سه در دام خلیفه افتادند و به وحشتناک ترین روش ممکن به قتل رسیدند .سه سرداری که اگر با یکدیگر پیمان بسته بودند ، طومار عباسیان و تازیان را در هم  می پیچاندند.

این ماجرا از نکات عبرت انگیز تاریخ ایران کهن است که خواجه نظام الملک در سیاست نامه ی خود آورده است.

بن مایهسیاست نامه…خواجه نظام الملک چاپ تهران ص ۱۷۷

پس از ۱۴۰۰ سال شجاع الدین شفا ص ۴۷۴

و اما در شرایط کنونی و پس از بقدرت رسیدن جمهوری اسلامی ما ایرانیان بعنوان دشمن نیز محسوب میشویم و روز و شبی نیست که دختران ما را تعقیب و تجاوز نکنند. که این رژیمی اسلامی مایه ی شرمساری و ننگ  هر ایرانی است!