روزهای کمون : نمایشنامه : برتولت برشت

کشور واژه‌ای است اشتباه و غیرعلمی، اما انسانیت واژه‌ای است درست و واقعی.اسامی کشورها، واژه‌گانی هستند نظیر بتان و  وخدایان که توسط روحانیون و پادشاهان ساخته شده‌اند تا انسان‌ها را در محدوده‌ی معینی محصور و در جهت منافع شخصی خود بکار گیرند.اینکه ما به طور تصادفی در اینجا یا آنجا متولد شده‌ایم، ملیت مارا ساخته و از ما دوست و دشمن می‌سازد.بیاییم اسامی کشورها را به واژه‌ گانی توخالی و بی ارزش تبدیل کنیم.کشور ما جایی است که در آنجا: آزادی، برابری و رفاه بر قرار باشد.

کارگران و مردم جهان،خورشید در حال طلوع است و به نابینایی ها پایان خواهد بخشید.

سر نگون باد مستبدین و جلادان، مرده باد فرانسه، زنده باد بشریت.

«پیام کموناردهای پاریس به مردم جهان»_مارس 1871

ـــــــــــــــ‌ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دریافت فایل بصورت pdf

روزهای کمون_ برتولت برشت_ ترجمه: ف.ک_کاووسی