بازار مواد مخدر در ایران


نگاهی ویژه به بازار تهران

دکتر فریبرز رئیس دانا 
چکیده
این مقاله به بررسی بازار مواد مخدر در ایران می پردازد و بازار مواد مخدر در تهران را از جهت میزان مصرف، نوع مواد مصرفی و قیمت، مورد بررسی قرار داده است. به منظور بررسی بازار مواد مخدر در ایران 
ادامه مطلب