براندازی : از هاوائى تا عراق

OVERTHROW

قرن آمريكائى تغيير رژيم ها
از هاوائى تا عراق

استيفن آينزر STEPHEN KINZER
مترجم فريدون گيلانى FREIDOUN GILANI 
gilani@f-gilani.com


مقدمه مترجم

Overthrow؛ که من آن را « براندازی » ترجمه کرده ام ، در سال 2006 ، و تقريبا در پی« بازی شيطان » در ايالات متحده منتشر شده و مثل کار تحقيقی ، جامعه شناسانه و آگاهی بخش رابرت دريفوس ( بازی شيطان ) ، نقش حساسی در تعميق آگاهی و نشتر زدن به خرد جمعی داشته است . برای ادامه مظلب کلیک کنید