تاریخ به روایت کتاب

قانون اساسی ایران یا شمشیر چوبین مبارزه    GhanoneAsasi.pdf

درباره تکامل مادی تاریخ  کارل مارکس و انگلس شامل ۲ رساله و ۲۸ نامه 

احمد کسروی: 

آذری یا زبان باستان آزربایجان

صادق هدایت:

افسانه آفرینش

 

عبدالحسین زرین کوب:

دو قرن سکوت

 

 امیر حسین خنجی:

داوری را باید به عهده خوانندگان کتاب گذاشت ولی نکاتی است در مورد دادگری انوشیروان که به ناروا به او نسبت میدهند! کشتار مزدکیان یکی از شوم ترین جنایاتی بود که بر ایران و ایرانی صورت گرفته و یکی از دلایل عمده عقب ماندگی ایرانیان خرد و دانش ستیزی بنیانگذاران ساسانیان بوده . تنبیه اسب و گوش و دم اسب بینوا را بریدن و … نیز کمال بی عقلی است.  
پیدایش ایران: بخش نخست 
گفتار دوم : زردشت و دین ایرانی  ۹۵-۱۴۰
گفتار سوم تاریخ ماقبل ماد  ۱۴۱-۱۶۳
گفتار چهارم: پادشاهی ماد ۱۶۴-۱۸۷
گفتار دوم: هوخشتره بنیانگذار شاهنشاهی ایران  ۱۸۸-۲۱۸
بخش دوم: شاهنشاهی هخامنشی ۲۱۹ – ۲۵۵
گفتار دوم: کام بوجیه و تسخیر مصر ۲۵۷-۲۸۱
گفتار سوم: داریوش بزرگ  ۲۸۲-۳۲۲
گفتار چهارم: تیوری سیاسی شاهنشاهی  ۳۲۳-۳۴۸
گفتار پنجم: خشایارشا و یونانیان ۳۴۹-۳۸۹
گفتار ششم: جانشینان خشایارشا ۳۹۰-۴۲۵
گفتار هفتم: آخرین شکوه تاریخی شاهنشاهی هخامنشی ۴۲۶-۴۴۱
پیوست بخش دوم (۱) داستانهای کیتیسیاس دروغین ۴۴۲-۴۶۲
افسانه فوریم (داستان اِستَر و مُردخای) پیوست بخش دوم  ۴۶۳-۴۷۴
بخش سوم: هِلِني هادرايران  ۴۷۵-۵۲۵
گفتار دوم: خاورمیانه بعد از اسکندر ۵۲۶-۵۴۲
بخش چهارم: شاهنشاهی پارتیان  ۵۴۳-۵۶۱
گفتار دوم: جنگهای ایران و روم در زمان پارتیان  ۵۶۲-۶۰۲
بخش پنجم: نقش تمدن ایران باستان در خاورمیانه ۶۰۳ – ۶۲۹
گفتار دوم: نقش فرهنگ ایرانی در تحول ادیان خاورمیانه ۶۳۰-۶۵۳
بخش ششم: شاهنشاهی ساسانی ۶۵۵-۷۰۴
گفتار دوم: شاپور اول – احیای شکوه ایران ۷۰۵-۷۳۳
گفتار سوم: مانی پیامبر شادی ستیز و تبلیغ گر زهد و رنج کشی ۷۳۴-۷۷۳
گفتار چهارم: قدرت گیری فقیهان و پی آمدهایش ۷۷۴-۸۰۲
گفتار پنجم: شاپور دوم(شاپور ذوالآکتاف) ۸۰۳-۸۲۷
گفتار ششم: یزدگرداول و بهرام پنجم(بهرام گور) ۸۲۸-۸۵۲
گفتار هفتم: گسترش مسیحیت در خاورمیانه و پی آمدهایش  ۸۵۳-۸۸۸
گفتار هشتم: بهدین مزدک-نهضت احیای تعالیم زرتشت ۸۸۹-۹۴۴
گفتار نهم: خسرو انوشه روان دادگر ۹۴۵-۱۰۰۳
گفتار دهم: هرمز چهارم و بهرام چوبینه ۱۰۰۵- ۱۰۲۷
گفتار یازدهم: خسروپرویز شکوه شاهنشاهی ایران  ۱۰۲۸-۱۰۹۰

 

ایرج مصداقی

نه زيستن نه مرگ جلد سوم تمشك های ناآرام ۱-۴۷۷
نه زيستن نه مرگ جلد چهارم تا طلوع انگور  ۱-۳۷۶

مشکل زمانی است که دیگرانی ، افرادی بس بیکارمی نشینند و در مورد دیگران آنچنان داد سخن میرانند تا غرالی ها وسیله ای برای به کرسی نشاندن نظریات خود و تبلیغ دینی را دنبال کنند که اکنون بر جهانیان مشهود است «جمهوری ننگ و تباهی اسلامی ایران» . نویسنده این کتاب شخصی است که این کتاب را بعنوان اعترافات غزالی نوشته که در صحت و سقم آن باید شک بسیار کرد. در واقع المنقذ من الضلال نویسنده ای است که برای جاودانگی خود در شهرت باید متوسل به افرادی مانند غزالی بشود و نون به نرخ روز خوری مانند کیانی نژاد آنرا ترجمه و غرعبلاتی را سالها بخورد مردم فارسی زبان میدهد. یقینن روزی این جمهوری نکبت فرو خواهد ریخت و غزالیها را بهتر خواهیم شناخت این هم کتاب که خوانندگان میتوانند داوری کنند! 

امیرکبیر : نوشته بهداد
چکيده انقلالاب چين و چشم انداز آن. تجارب آن برای ملل شرق و برای کل کمينترن

زمان انتخاب مصاحبه با رضا پهلوی