آخرین نامه برتولت برشت به همسرش:

نامه ی برشت به همسرش درواقع بیشتر به بخشنامه‌ای اداری شبیه است! برشت سه سال قبل از مرگ، آخرین دستورهای اجرایی را برای کارگردانی "آخرین پرده" به هلنه وایگل، همسر و مدیر تئاتر، ابلاغ می‌کند:

خواهش می‌کنم که هلی رسیدگی کند:

۱- از مرگ مطمئن شود.
۲- تابوت از آهن یا فولاد باشد.
۳- تابوت در معرض تماشا قرار نگیرد.
۴- اگر لازم بود که به تماشا گذاشته شود، در سالن تمرین باشد.
۵- نه بر سر تابوت و نه موقع دفن نطقی خوانده نشود، حداکثر می‌توانید شعر "به آیندگان" را بخوانید.
۶- اگر قرار شد که عده‌ای سر تابوت پاس بدهند، فقط از هنرپیشه‌های تئاتر باشند.
۷- موسیقی در کار نباشد.
۸- محل قبر در باغ بوکوف باشد یا در گورستان نزدیک خانه‌ام در "شاوسه اشتراسه" و روی قبر فقط نام "برشت" حک شود روی تخته سنگی ساده.

متشکرم هلی!

نوامبر ۱۹۵۳، برلین