در ستایش کمونیزم

معقول است،
فهمیدنی و آسان
درکش توانی کرد. به صلاح توست
جویای آن شو!

ابلهان ابلهانه اش مینامند،
و پلیدان، پلید!

علیه پلیدی ها و بلاهت هاست.
استثمارگران جنایتش مینامند
اما، ما میدانیم
که پایان جنایت هاست.
نه حماقت،
که پایان حماقتهاست.
نه معما،
که گشایش است و آسودگی
آسودگی ای که
دشوار متحقق می شود.
تو که استثمارگر نیستی
درکش توانی کرد.

برتولت برشت