زندگی گالیله _ برتولت برشت

گالیله : به خلاف تصور همگان، جهان با عظمت با همه صورت های فلکیش به دور زمین ناچیز ما نمی گردد.
ساگردو : پس یعنی همه این ها فقط ستاره است؟ پس خدا کجاست؟
گالیله : مقصودت چیست؟
ساگردو : خدا ! خدا کجاست؟
گالیله : آن بالا نیست. همان طور که اگر موجوداتی در آن بالا باشند و بخواهند خدا را در اینجا پیدا کنند، در زمین گیرش نمی آورند.
ساگردو : پس خدا کجاست؟
گالیله : من که در الهیات کار نکرده ام. من ریاضی دانم.
ساگردو : قبل از هر چیز تو آدمی. و من از تو می پرسم که در دستگاه دنیایی تو، خدا کجاست؟
گالیله : یا در ما یا هیچ جا…

زندگی گالیله _ برتولت برشت