اسلام چیست؟

اسلام یعنی تسلیم ، نه آشتی(صلح). از آغاز ساختمان این دین توسط محمد و شرکاء ، تاکنون که بیش از ۱۴۰۰ سال از آن میگذرد  یک روز هم آرامش نبوده و نخواهد بود. اسلام یعنی آوارگی، بیچارگی، ستم ، نامردی، تحریف،

دروغ و نامردمی و حقارت و پستی … اسلام یک مافیای ضد انسانی است ، چراکه واژه مافیا عربی است نه ایتالیایی. براستی اگر چیزی در دین بویژه در اسلام بود تا کنون دیده شده بود. برای خوب بودن نیازی به دین نیست ، این دین است که زاینده پلیدی و پستی و دنائت است و بقول صادق هدایت دین خاک برسری است.
باید از خود سؤال کرد که چه چیزی در ادیان و خاصه اسلام هست !؟ دانش، هنر، آرامش، شادی، چی!؟ 
برای مسلمان شدن نیاز بزبان آوردن دو چیزاست. – الله اکبر و شهادت دروغ دادن که – محمد رسولالله است.
آنچه که در قرآن برای مسلمان تکلیف میکند این است که بی هیچ گونه شک و شبهای اسلام را باید باور داشت (شستشوی مغزی) بی هیچگونه پرسشی.  
آغاز گفته قرآن : مسلمان باید در راه الله جهاد (جنگ) کند. قاتلو فی سبیل الله، (بکش در راه الله) . اگر کشتی، یا کشته شدی، در هر دو مورد به بهشت میروی ودر آنجا به همه چیز؛ از جویبارهای عسل  و دوشیزه گان نارپستان برای شما آراسته وآماده خواهند بود.
در قرآن بیش از ۵۰۰ دستور در قتل غیر مسلمان و آدم کشی آمده است و آنجا که محمد بدترین عرب را از بهترین فارس برتر میداند، نشان در نژادپرستی قوم عرب محمد دارد و همین مقوله برتری جوئی نژادی نشان از بی خردی یک پیامبر است ، زیرا بر پایه منطق تحلیلی اگر خدائی بنام الله وجود میداشت ، این الله نمیتوانست که نژادپرستی را به محمد آموزش داده باشد. با مطالعه کتب بسیاری که از نویسندگان مشهوری مانند ابن خلدون بدست ما رسیده دین اسلام گذشته از اینکه  دینی نژاد پرست است ، این دین برای مردان و مردسالاری مردان شهوترانی ساختنه شده تا با مطیع مطلق درآوردن زنان بیشترین لذات جنسی را ببرند. با نگاهی به دست آوردهای جمهوری اسلامی در ایران به سادگی میتوان رشد خانه های عفاف (فاحشه خانه شرعی اسلامی) در ایران و کشورهای اسلام زده دید. تجاوز به کودکان در این کشورها به پدیده ای علنی درآمده ، و از همین روست که کودکان و دختران با تحقیر و تجاوز از کودکی دچار رفتارهای بی شخصیتی ، بی مسئولیتی و لاجرم نمیتوانند فرزندان سالمی به جامعه تحویل دهند. انگلیسیها اسلام را از زمانهای بسیار دور میشناختند که چه کثافتی است .  برای کسب قدرت سیاسی، مالی و به بند کشیدن زنان با تحقیر و انگ شیطان صفتی حقوق زنان در تمام ادیان ابراهیمی نیمی از حقوق مردان در ارتباط با ارث و در مورد شهادت دو زن نیز مورد قبول نیست مگر اینکه شهادت مردی با آن دو زن همراه باشد. در عمل حتی زن نیمی از مرد هم بحساب نمی آید . چرا؟! زیرا که زن را از جنس شیاطین مَهر تاریخی خورده است .  برای همین دروغ های پوچ، خوشگذرانی وسکس را در آن دنیا را با دعوت به سختی و ریاضت کشیدن در این دنیا را نوید میدهند. و مردم بی سواد و بی خبر از همه جا ، تمام سختی های این جهان را برای آن دنیای فرضی آخوندهای شیاد را بجان میپزیرند. فردای پس از مرگ محمد که از روز نخست اسلام ساخته و پرداخته شد تمامآ برای کسب قدرت سیاسی و مالی ساخته شده بود تا قبایل مختلف عرب را که هراران سال در جنگ بایکدیگر بودند بزیر یک پرچم بیاورند ولی بگواه تاریخ بناگاه پس از مرگ محمد پیروان اسلام که همه شان الله اکبر گویان و دارای یک کتاب "آسمانی" هستند[این نکته مهمی است] تا کنون مسلمان یکدیگر را کشته و از هر طرفی به مال و زنان هم تجاوز کرده و فتوحاتشان را به خواست و مشیت الهی اعلان میکنند… جای شگفتی نیست که محمد این بنیانگذار اسلام دختر بچه ای هشت ساله بیگناهی را که هنوز خوی کودکی در او بود – عروسک بازی – را که به خانه میبرد [محمد در این زمان 53 ساله بود و عایسشه هشت ساله بود] و اکنون در هر کجا مسلمان و جنگی وجود دارد ، همین کودکان بی گناه را بهمین امید رفتن به بهشت با وردی ، کمربند انتحار دینامیت به دور کمرش محکم میبندند تا با کشیدن ظامن بسیاری را لت وپار . شخص خود محمد پس از ساخت اسلام بکمک سلمان پارسی، با مردم فریبی، ترور، کشتار، وکاروان زنی، بقدرت رسید ، سپس زنان بسیاری برگزید و در پیری با دختر بچه ای ۶ساله بنام عایشه به نامزد بازی نشست و دریچه بچه بازی را برای مسلمانان باز گذاشت. خمینی هم در تحریر الوسیله نوشته و نزدیکی با نوزاد شیرخوار را هم روا داشته . پس ای مادر، ای پدر، نترس، بپا خیز، و فرزندان خود را برای کارزاری اساسی بر علیه این اسلام وارادنی تربیت و آموزش بدهید .
 بنای اسلام بر3 چیز استواراست: قدرت، پول ، سکس، و بازده ای آن ۳ یا صفت است.
1- ناشکیبایی…. Impatience
2- ناپذیری ……Intolerance
3- خشونت ……..Violence
شوربختانه و ناخودآگانه بیشتر مسلمانان دچار این فروزها هستند که با کمترین از کوره در رفته و بیشترین خشونت را از خود نشان میدهند. فرد بتنهایی بد نیست!  این دین است که او را ناشایست ببار میآورد. آیا دین یک نیاز است؟ الله نمیبینه، کوره، ،کره ،این همه ستم، اینهمه کشتار، اینهمه کودکان بیگناه را…چرا؟… ..از خودت بپرس، هر جا که اسلام و مسلمان رسید…. آنجا را به لجن کشید….. تا اسلام هست آرامش نخواهد بود. تنها ره رهایی دوری ازاسلام است. ای زن ای مرد ما از فرهنگی هستیم که هیچ گاه با فرهنگ عرب واسلام سازگار نبوده و نیستیم…باید بپا خیز یم و دگر سنگ اسلام و فاشیسم اسلامی را به سینه نزنیم. دست بدست ،میهن را رها کنیم…. اگر مایه زندگی بنده گیست دوصد بار مردن به از زنده گیست بسوزد در آتش گرت جان و تن به از زندگی کردن و زیستن بیا تا بتازیم و جنگ آوریم برون سر از این بار ننگ آوریم.