گزارشی از آکسيون … در مونترال کانادا 2015 !

 گزارشی از آکسيون مقابله با تهاجم فرهنگی رژیم جمهوری اسلامی در مونترال کانادا !

در روز پنجشنبه ٢٧آگوست ، ٢٠١۵روزی که رژیم آزادی کش و ضد فرهنگ ملی و آزادیخواهانه مردم ایران در صدد گسترش تهاجم فرهنگی خود در خارج از کشور بر آمده بود، فعالين چریک های فدایی خلق ایران )همراه با تعدادی از ایرانيان آگاه و آزادیخواه و همچنين برخی از نيروهای مخالف جمهوری اسلامی( در یک آکسيون اعتراضی و آگاهی دهنده در شهر مونترال کانادا، یکی دیگر از کمپين های تبليغاتی عوامفریبانه رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی و حاميان بين المللی اش را افشا کردند. این حرکت افشاگرانه در اعتراض به نمایش فيلم حکومتی "محمد" در "جشنواره بين المللی فيلم" مونترآل صورت گرفت و توجه افکار عمومی را به طور وسيع به خود جلب کرد.


از دو ساعت پيش از شروع نمایش فيلم تبليغاتی – ارتجاعی "محمد" در مراسم افتتاحيه جشنواره بين المللی فيلم مونترال، فعالين چریکهای فدایی خلق ایران به همراه دیگر ایرانيان آزادیخواه، در محل حاضر شده و پلاکاردها و بنرهای متعددی که حاوی عکس های بيشماری از جلوه های فقر و بيکاری و گرسنگی از یک سو و اعدام ها و دیگر جنایات جمهوری اسلامی از سوئی دیگر در ایران بود را در پياده رو های اطراف محل نمایش فيلم نصب کردند. آن ها سپس به سخنرانی و پخش شعارهای انقلابی پرداخته و به خواندن ترانه – سرود های انقلابی و نواختن موسيقی زنده توسط رفقای هنرمند و با استعداد، پرداختند.

 

رفقا در سخنرانی های خود )که به زبان های انگليسی و فارسی انجام می شد( ضمن افشای کمپين هنری رژیم تبهکار جمهوری اسلامی در کانادا ، اهداف رژیم از نمایش فيلم "محمد" که طی آن کوشش می شود از جمهوری اسلامی تروریست و اسلام ارتجاعی آن چهره عامه پسندی ارائه شود پرداختند. رفقا در جریان این افشاگری ها از جمله تاکيد می کردند که: "فيلم "محمد" با حمایت مالی )بيش از ۵٠ميليون دلار( جمهوری اسلامی توسط یکی از دلقک های خامنه ای به نام مجيد مجيدی تهيه شده و یکی از اهداف ضد مردمی آن پوشاندن چهره کریه جلادان حاکم بر ایران و تبليغ تفکرات ارتجاعی و فریبکارانه است. پولی که صرف ساختن این فيلم شده، پولِ خون هزاران جوان کارگر، هنرمند، روزنامه نگار، فيلم ساز، دانشجو و زنان ایرانی است که توسط رژیم جنایتکار و تروریست جمهوری اسلامی شکنجه و اعدام شده اند و یا هم اکنون زندگی و کار آن ها در زیر حاکميت دستگاه سانسور و انکيزاسيون دیکتاتوری حاکم نابود می شود" ، "هدف اصلی این فيلم پوشاندن چهره ددمنش جمهوری اسلامی و منحرف کردن افکار عمومی جهان از ظلم و ستم و فقر و فلاکتی است که جمهوری اسلامی بر مردم تحت ستم در ایران تحميل 
کرده". سخنان رفقا و شعارهای محکم "مرگ بر جمهوری اسلامی" و "جمهوری اسلامی یک رژیم تروریست است" و وجود پلاکادرها و بنرهائی که شعارهای انقلابی بر روی آن ها نقش بسته بود تاثير بسيار زیادی در جلب توجه عابرین و حمایت آن ها از این حرکت داشت. سخنرانان خطاب به برگزارکنندگان جشنواره فریاد می زدند "ننگ بر شما باد که به جای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم تحت ستم در ایران، به جای حمایت از هنر مردمی و مستقل ،از این فيلم عوام فریبانه و فيلم ساز و تهيه کننده مرتجع آن و رژیم مرتجع و جنایتکار جمهوری اسلامی، یکی از جنایتکارترین رژیم ها در تاریخ حمایت کرده اید." در حالی که فریاد "ننگ بر شما باد" به زبان های فارسی و انگليسی و فرانسوی، خطاب به جمهوری اسلامی و نوکرانش و طبقه سرمایه دار حاکم بر کانادا – که تصميم گيرنده اصلی برای برگزاری جشنواره هایی نظير نمایشات فيلم مونترال است – در مرکز شهر مونترال با طنينی بلند و رسا، ساعت ها ادامه داشت، بسياری از عابرین با تظاهرکنندگان صحبت کرده و با تایيد مواضع تظاهر کنندگان حمایت خود از آن ها را اعلام می کردند.

 

در جریان این حرکت اعتراضی و افشاگرانه چندین خبرنگار و روزنامه نگار به مصاحبه با فعالين چریک های فدایی خلق پرداختند و بخشی از تظاهرات و سخنرانی ها به طور مستقيم از کانال های تلویزیونی پخش شد.
از سوی دیگر در جریان این حرکت، کمتر عابری بود که جذب موسيقی زیبای انقلابی نشده و در حالی که گوش به این موسيقی ها می داد حداقل دقایقی برای تماشای عکس ها و کسب آگاهی از شرایط ایران توقف نکند و با رفقا به گفتگو مشغول نشود. بسياری از عابرین )ساکنين فرانسوی، انگليسی یا فارسی زبان مونترال و هم چنين توریست ها( سئوال هایی را در رابطه با شرایط سياسی- اجتماعی ایران و اهداف رژیم از سرمایه گذاری در فيلم "محمد" از تظاهرکنندگان می پرسيدند و از جریان تظاهرات و بنرها و پلاکاردها عکس می گرفتند.
در اواسط این آکسيون تعدادی از ساکنين آزادیخواه مونترال به رفقای ما اطلاع دادند که رادیوی محلی مونترال مرتبأ در رابطه با این تظاهرات به شنوندگان خود هشدار می داده که "اگر به محل نمایش فستيوال می روید، مراقب تظاهرات اعتراضی ای که در محل در حال وقوع است باشيد." اما آن دسته از مردم آگاه مونترال که مرعوب "اخطار" های رادیو نشده و در آفتاب و هوای مطبوع تابستانی مونترال برای قدم زدن در خيابان های اطراف آمده بودند، آگاهانه سری به تظاهرات می زدند. بسياری از عابرین، به خصوص جوان ها از بنر های چریکهای فدایی خلق ایران و آرم سازمان عکس می گرفتند و در باره سازمان از آن ها سئوال می کردند.
اتفاقات جالب دیگری نيز در کنار این تظاهرات به وقوع پيوست که اشاره به آن ها برای آگاهی خوانندگان این گزارش ضروری ست. به عنوان مثال، دختر و پسر نوجوان ایرانی الاصلی که بنابر توضيحات بعدی خود هيچ اطلاع قبلی از تظاهرات نداشتند و طبق معمول با قدم های تند در حال عبور از سمت دیگر خيابان بودند و حتی به تظاهرات و ازدحام مقابل آن که ظاهراً در مرکز شهر امری هميشگی بود و به آن عادت داشتند نيز توجه نداشتند در یک لحظه که سرودی که به زبان انگليسی از بلندگوی تظاهرات پخش می شد متوقف شدند. در این هنگام یکی از فعالين چریک فدایی خلق پشت بلندگو قرار گرفت و زمانی که این رفيق به زبان فارسی شروع به صحبت کرد، دختر و پسر نوجوان هر چه بيشتر توجه شان به آکسيون جلب شد و نگاه شان به بنر ها و آرم سازمان افتاد. آن ها تا مدتی با تعجبی همراه با خشنودی آرم و بنر سازمان را نظاره کرده و بعد به هم نشان داده و می گفتند "ببين!

همان چریک های فدایی خلق هستند، آرم شان هم همان است." یکی از رفقا که نزدیک آن ها ایستاده بود و از دور از تظاهرات عکس می گرفت، از آن ها پرسيد "شما چریک های فدایی خلق را از کجا می شناسيد؟"
 – از پدر و مادرمان 
– منظور شما از "همان" چریکهای فدایی خلق چه بود؟
– منظورم آرم آن هاست. پدرم می گفت آرم های مختلفی درست شده اند که اصل نيستند. این همونه که پدرم در کتاب هایش نشان مان داده، با اسلحه! این ها چریکهای فدایی خلق اصلی هستند!
آن چه از این برخورد ساده و احساسی دو جوان نامبرده در آن حرکت می شد متوجه شد شناخت بخشی از تاریخ مملکت ما در رابطه با چریک های فدایی خلق ایران می باشد و همچنين این امر انعکاس محبوبيتی می باشد که رفقای بنيانگذار سازمان و تئوری راهنمای عمل آن ها نزد توده های آگاه مردم داشته و دارند. برخورد جوانان نشان می داد که برغم تلاش های دشمنان کارگران و زحمتکشان تاثيرات "فدایی" واقعی در ذهن مردم فراموش نشده و از چشم مردم آگاه دور نمانده، است و با وجود سلطه یک دیکتاتوری وحشيانه، این تاریخ و اميد به تغيير هم چنان به نسل های جوان و انقلابی منتقل می شود. حرکت مبارزاتی فعالين چریک های فدایی خلق ایران و نيروهای دیگر در مونترال از چندین زاویه موفقيت آميز بود. از جمله یکی از نتایج این حرکت تأثيرات آگاهی بخش این حرکت اعتراضی بر شهروندان مونترال بود. هم چنين شرکت کنندگان در این تظاهرات با شور و روحيه بالای انقلابی خود تجربه های مبارزاتی جدیدی آموختند. این اعتراض افشاگرانه هم چنين به خوبی اشتراک منافع و پيوند مجامع هنری – بورژوایی غربی با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی که سمبل منافع مشترک امپریاليست ها و طبقه سرمایه دار وابسته حاکم بر ایران است را بار دیگر بطور عينی به نمایش گذارد. 

 


مرگ بر رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسلامی! 
ننگ بر مزدوران فرهنگی رژیم و حاميان بين المللی شان!
 فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در کانادا
٢٠١۵ آگوست٢٨


نسخه برای چاپ