اصول مرامی کمونیستها

١- جهان بینی کمونیسم علمی اساس مرامی هر گروه و سازمان و فردی باید باشد که مدعی کمونیسم است.
٢- تا زمانی که جامعه طبقاتی است ؛ آزادی واقعی انسانها ممکن نیست. تنها در جامعه بی‌طبقه انسانها آزادی واقعی و انسانیت خلاق خود را باز می یابند.
٣- سرمایه داری یک سیستم جهانی است . سرمایه داری که در مرحله انحصارامپریالیستی است ، ستم و تجاوز اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی خود را بر کلیه توده‌های مردم و بر همه زحمتکشان جهان اعمال میکند. انقلاب جهانی سوسیالیستی تنها راه ممکن برای نابودی ستم و استثمار سرمایه داری است. از آنجائیکه کارگران تنها طبقه با رسالت آینده هستند ؛ فقط حکومت مستقیم آنان به آزادی واقعی اجتماعات بشری می انجامد. 
 دیکتاتوری(هژمونی، سیادت) پرولتاریائی تنها شکل حکومت اکثریت مردم و دخالت مستقیم توده‌ها در سرنوشت خویش میباشند که پس از انقلاب سوسیالیستی برای ساختمان سوسیالیسم و برای گذار به کمونیسم است بجلو میرود.
۴- هم سرنوشتی کارگران جهان از این واقعیت برمیخیزد که کارگران جهان بدون استثناء ، بدون توجه به نژاد، ملیت ، زبان ، فرهنگ و مذهب تحت تسلط استثمارگرانه سرمایه – سرمایه داری جهانی – هستند. انترناسیونالیسم پرولتری بایستی یکی از اصول کمونیستها و سازمانهای کمونیستی باشد.
۵ــ ایران یک کشور سرمایه داری است. تضاد اساسی جوامع سرمایه داری تضاد کار و سرمایه، و لاجرم جنگ مشخص جامعه طبقاتی است، جنگ میان طبقه کارگر و سایر زحمتکشان با طبقه بورژوازی و امپریالیسم جهانی است. بنا بر این تنها انقلاب اجتماعی ایران که به تغییر اساسی مناسبات و محو استثمار، به نفع طبقه کارگر و کلیه توده های مردمی می انجامد، انقلاب سوسیالیستی است.
۶ــ تاریخ طبقاتی جهان، از انحلال جوامع اشتراکی اولیه تا کنون ثابت کرده است که هیچ طبقه حاکمی، در صلح و آشتی آماده نیست منافع و موضع خود را به طبقه دیگر تعویض کند. اعمال قهر طبقاتی تنها امکان قدرت یابی زحمتکشان ایران و جهان، تنها راه رهائی توده های مردم از بند ستم و استثمار است.
۷ـ در شرایط اعمال قدرت نظامی امپریالیسم جهانی، در شرایط اعمال قدرت طبقه حاکم اعمال قهر انقلابی طبقاتی به صورت مشخص مبارزه مسلحانه و اعمال قهر مسلحانه نمود میکند، بنا بر این مبارزه سیاسی ــ نظامی برای تدارک و انجام انقلاب سوسیالیستی، تنها راه رهائی زحمتکشان ایران است.
۸ــ تجدید نظر طلبی در انواع صور خود با تکیه بر اصلاح طلبی و پارلمانتاریسم، با نفوذ درجنبشهای کارگری جهان، این جنبشها را به کجراه و شکست کشانده است. مبارزه با پایگاهها، احزاب، کشورها و دستجات مبلغ این نظریات و اقدامات ضد کارگری آنها که در خدمت آشتی طبقاتی است از وظائف کمونیستهاست.
مائوئیسم و تروتسکیسم و استالینیسم … از جمله انحرافات دیگر در جنبش کمونیستی هستند ــ نیروهای کمونیست، مبارزه مشخص و همه جانبه علیه این انحرافات را ادامه میدهند.
٩ــ اعتقاد به انترناسیونالیسم پرولتری از نظر ما به معنای همبستگی با کارگران سراسر جهان و استقلال کامل از همه قدرتها و منجمله دولی است که خود را مدافع کارگران میدانند ما سیاست عدم وابستگی به کلیه دول و برخورد منقدانه نسبت به سیاستهای آنها و محکوم کردن ماهیت و سیاستهای ضد انقلابی همه دولی که تحت نام سوسیالیسم علیه منافع خلقهای ایران و جهان موضع  میگیرند و با امپریالیسم و رژیمهای دست نشانده از در سازش و معامله بر میآیند را جزء لایتجزای اعتقاد به انترناسیونالیسم پرولتری میدانیم. ما هیچ کعبه و میهنی برای سوسیالیسم نمیشناسیم و با سیادت طلبی و ناسیونالیسمی که در قالب سوسیالیسم عرضه میشود مبارزه میکنیم.

سرود انترناسیونالیسم و ترانه تصورکن جان لنون  بیانگر مبارزه ای بی امان برعلیه مناسبات طبقاتی  و سرمایه است.

اهـــداف

 الف ــ هدف نهائی: هدف نهائی سهیم بودن در ساختمان حزب کمونیستی که طبقه کارگر برای انجام انقلاب سوسیالیستی و کمک به پدیداری جامعه عاری از ستم طبقاتی درتظاهرات گوناگون آن است. 
ب ــ هدف مرحلهای: شرکت در مبارزات طبقاتی کارگران با سرمایه داری، صیقل سلاح تئوریک و کوشش در جهت تحکیم و گسترش سازمان یابی انقلابی طبقه کارگر، و سازمان سیاسی ــ نظامی این طبقه در ایران، در خدمت جهانبینی کمونیستی .