«غزل غزل‌ها»

«غزل غزل‌ها»– چه زیباست محبوب مندر جامه‌ی همه روزی خویشبا شانه‌ی کوچکی در موهایش !هیچ‌کس آگاه نبود که او این‌چنین زیباست.ای دختران آش‌ویتسای دختران داخاوشما محبوب زیبای مرا ندیده‌اید؟– در سفری بس دراز بدو بر خوردیمنه جامه‌ای بر تن داشت، نه شانه‌یی در موی.– چه زیباست محبوب منکه چشم و چراغ مادرش بودو برادر سراپا غرق بوسه‌اش می کرد !هیچ کس آگاه نبود که او این‌چنین زیباست.ای دختران ماوت هاوزنای دختران بلزنشما محبوب زیبای مرا ندیده‌اید؟– در میدان‌گاهی یخ‌زده بدو بر خوردیم،شماره‌یی در دست سپیدش بودو ستاره‌ی زردی در قلبش.یاکووس کامپانل لیسمجموعه‌:ماوت هاوزنترجمه:احمد شاملو

Opslået af Ali Rasoli på 5. marts 2018

– چه زیباست محبوب من
در جامه‌ی همه روزی خویش
با شانه‌ی کوچکی در موهایش !
هیچ‌کس آگاه نبود که او این‌چنین زیباست.

ای دختران آش‌ویتس
ای دختران داخاو
شما محبوب زیبای مرا ندیده‌اید؟

– در سفری بس دراز بدو بر خوردیم
نه جامه‌ای بر تن داشت، نه شانه‌یی در موی.

– چه زیباست محبوب من
که چشم و چراغ مادرش بود
و برادر سراپا غرق بوسه‌اش می کرد !
هیچ کس آگاه نبود که او این‌چنین زیباست.

ای دختران ماوت هاوزن
ای دختران بلزن
شما محبوب زیبای مرا ندیده‌اید؟

– در میدان‌گاهی یخ‌زده بدو بر خوردیم،
شماره‌یی در دست سپیدش بود
و ستاره‌ی زردی در قلبش.

یاکووس کامپانل لیس
مجموعه‌:ماوت هاوزن
ترجمه:احمد شاملو