اعدام در جمهوری اسلامی

بر پایه کدام سند و مدرکی خدا به شما جنایتکاران جمهوری اسلامی نیابت و نمایندگی داده که بنام خدا دست به هر جنایتی بزنید ؟

   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
  هزاران تصویر از جنایات جمهوری جهل و نکبت اسلامی را میتوان در اینجا نشان داد