بحران جهانی آب و ایران

چرا بحران آب جدی تر از آن چیزی است که فکر میکنیم؟ 

مدتی ست که در رسانه ها و در فضاهای مجازی سخن از اهمیت حفاظت از آب، برداشت و بازیافت آن تیتر پر رنگ بسیاری از مقالات و نوشته ها می باشد. اما چقدر می توان بر روی مطالب مشابهی که هر روز می خوانیم اعتماد کرد و این قبیل عناوین تا چه حد مورد وثوق می باشند؟ پس بد نیست نگاهی گذرا به حقایق مورد نظر بیاندازیم:

از مجموع کل آبهای موجود بر روی کره زمین حدود 97 درصد آن اقیانوس ها، دریاها و دریاچه های آب شور را تشکیل می دهند. 
حجم کل آب موجود روی زمین حدود 1386000000 کیلومتر مکعب و یا به عبارتی 1023 * 1.386 لیتر می باشد. 
از مجموع کل حجم آب یاد شده تنها 77 صدم درصد را آب شیرین قابل استفاده توسط انسان (آبهای زیر زمینی، دریاچه ها، رودخانه و غیره ) تشکیل می دهد .
به عبارتی 1386000000* 0.77 می شود 10.7 میلیون کیلومتر مکعب آب شیرین. 
برای هر بار استفاده از توالت بطور متوسط 8 لیتر آب شیرین توسط فلش تانک مورد مصرف قرار می گیرد.
برای تولید هر پوند قهوه چیزی حدود 11000 لیتر آب شیرین مورد استفاده قرار میگیرد.
بطور متوسط حدود 300 لیتر آب برای تولید تنها یک نسخه روزنامه مورد استفاده قرار می گیرد.
صنعت کشاورزی به نوبه خود حدود 70 درصد و صنعت حدود 22 آب شیرین درصد قابل استحصال توسط انسان را مورد استفاده قرار میدهد.
بطور متوسط زن های آسیایی و آفریقایی هر روز چیزی حدود 3.7 مایل برای بدست آوردن آب را طی میکنند.
هر بار ظرف شستن حدود 100 لیتر آب شیرین مصرف میکند.
برای تولید هر کیلوگرم برنج چیزی حدود 5000 لیتر آب شیرین مصرف می شود.
برآوردها نشان میدهند با میزان مصرف کنونی چیزی حدود 3.5 برابر کره زمین دیگر برای برآوردن نیاز آبی انسان لازم خواهد بود.

پ.ن: هر چند در این میان وضعیت کشورهایی مثل ایران که در کمربند خشکی کره زمین واقع هستند از موقعیت بحرانی و حساسی برخوردار می باشند. بطوری که در نقشه فوق نیز پیش بینی می شود تا سال 2030 ایران از وضعیت شدیداً بحرانی در زمینه آب برخوردار باشد. 

منبع: earth5r.com