برشت

برشت یکی از چهره های برجسته و کمونیستی است که در زمینه های مختلفی فعالیت داشته :
شعر و ادبیات :

قطعتامه
نیکی را چه سود
در ستایش کمونیزم
 

طنز و نمایشنامه

زندگی گالیله
داستان آنکه “نه” گفت؟!