در باره مسئله ارضی و جنبش دهقانی​

هفت مقاله از ولادیمیر ایلیچ لنين 
درباره مسأله ارضى و جنبش دهقانى

انتشارات اتحاد مبارزان کمونيست (سهند)، نيمه دوم آذرماه ١٣٥٨
*- پيشگفتار اتحاد مبارزان کمونيست
١- مارکس درباره "توزيع مجدد عمومى" در آمريکا
٢- پرولتاريا و دهقانان
٣- پيرامون برنامه ارضى ما، نامه به کنگره سوم
٤- برنامه ارضى ليبرالها
٥- سوسياليسم و دهقانان
٦- برخورد سوسيال دمکراسى به جنبش دهقانى
٧- حرفهاى کهنه شده منشويکى! ( در مسير پا خورده!)