من بجنگ سیاهی نمیروم چراغ می افروزم

درست است که نتوان در مورد رد یا وجود خدا استدلال کرد (هم از طرف ماتریالیستها که اصالت را به ماده میدهند و هم از جانب ایدئالیستها که روح را مقدم بر ماده قرار میدهند… ) ولی میتوان با سوالاتی که از خود میکنیم دریابیم که چرا استدلال ماتریالیستها قوی تر از ایدئالیستهاست.
نخست اینکه چرا خداوند پیامبران ابراهیمی راکه گویا 124000 پیامبر باشند را ازهمین خطه خاورمیانه و ایران انتخاب کرده؟ آیا خدا نمیدانست که با خلقت حوا آنهم از دنده چپ آدم فریب شیطان را میخورد و او هم آدم را تشویق به خوردن میوه ممنوعه یا گندم می کند و لاجرم از بهشت بیرون رانده خواهند شد؟
یا خداوند شک داشت یا نداشت که این موجود دو پا ، چه جنایاتی را در حق خود و دیگر جانوران و نباتات روا خواهد داشت. 
از اینها گذشته ؛ آیا این عقل ناقص بشری نبوده که برای خود خدا را خلق میکند تا مسجد و کلیسا آنرا جاودانه کنند. 
ما در آینده  به این موضوعات بشکل ریشه ای برخورد خواهیم کرد!