در باره مارکس و انگلس

نویسندگان صاحبنظری که به نقد مارکس و مارکسیسم پرداخته اند (مثبت و منفی بودن این نظریه پردازان بعهدۀ شماست)

 

نام کتاب

نویسندگان

انتشارفارسی

مترجمین

 انتشارلاتین  محل
۱ تئوری بحران مارکس 

پل ماتیک

  وحيد تقوی ۱۹۷۴  
۲ بازگشت انگلس جان بلامی فاستر آذر ١۳۹۵ مهرداد امامی    
۳

مارکس در واپسین دورۀ زندگی و کاپیتال

میکاییل ر. کراتکه

 

ب. کیوان

مه 1, 2012 

 
۴ ﺗﺌﻮﺭﯼ ﺑﺤﺮﺍِﻥ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎﺭﮐﺲ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺗﺌﻮﺭﯼ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﭘﻴﺘﺮ ﹺﺑﻞ ﻭ َﻫ ﮐﻠﻴﻮﺭ ۱۹۸۲ وحید ﺗﻘﻮﯼ ۱۹۸۲  
۵ به مناسبت سده مارکس  مندل ۱۳۸۵ یاشارآذری    
۶ انسان از دیدگاه مارکس اریش فروم ۱۳۷۳ محمد راه رخشان ۱۹۹۴