مباحث مربو ط به پروسه تجانس

تبادل نظر بین سازمان چریک های فدائی خلق ایران و گروه اتحاد کمونیستی با ذکر تاریخ 

 

مقالات زیر حاوی مطالبی است که در مباحثات بین سازمان چریک های فدایی خلق ایران و گروه اتحاد کمونیستی در اوایل دهه پنجاه گذشته است. این مباحثات در دو دفتر از سوی سازمان وحدت کمونیستی در آن سال ها منتشر شده است که اقدام به انتشار مجدد آنها را ضروری میدانیم! 
کمونیستهائی که باور به انقلاب سوسیالیستی دارند ابتدا به ساکن تلاش میکنند که جنبش طبقه کارگر را برای انقلاب سوسیالیستی آماده کنند حتی اگر پایگاه طبقاتی آنها کارگری نباشد. در انقلاب سوسیالیستی کارگران هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی بالطبع باید دارای آنچنان پتانسیلی باشند که بتوانند امر خود رهائی را با کنترل تولید و توزیع و خودکفائی در امر تولید را بصورت اشتراکی در مراکز تولیدی پیگیر و دنبال کنند.
بنابراین نمونه هائی از برخوردهای تئوریک میان روشنفکران که خود را انقلابی هم میخوانند مباحثی کاملا انتزاعی خواهد بود که اول مرغ بود یا تخم مرغ. دو جریان سیاسی قبل از انقلاب بجای مباحث زیرین می بایست تلاش خود را در امر سازماندهی طبقه کارگر ایران میگذاشتند. البته نباید غافل ماند که بخشی از کمونیستها در مقطع بهمن ۵۷ تا ۶۰ تلاش کردند که به کارگران انسجام طبقاتی بدهند ولی تعداد این افراد از نظر کمی بسیار کم بودند! نا گفته نماند که گروه وحدت کمونیستی که بعدا سازمان وحدت کمونیستی را تشکیل دادند تلاش کردند که انسجام طبقه کارگر را به چریکهای فداپی القاء کنند ولی متاسفانه بدلایل مختلف که بسیار در این باره نوشته شده بقول مجاهدین انقلاب ملا خور شد و سر کمونیستهای داخل و خارج کشور تا کنون بی کلاه مانده است. 

دفتر اول

مقدمه

درباره انقلاب
گروه اتحاد کمونیستی

ملاحظاتی درباره «درباره انقلاب»
سازمان چریک های فدائی خلق ایران

توضیحاتی چند در باره نقد «درباره انقلاب»
گروه اتحاد کمونیستی

نظری نقادانه بر «ملاحظاتی درباره «درباره انقلاب»
گروه اتحاد کمونیستی

*******

دفتر دوم : استالینیسم

مقدمه

استالینیسم و مساله بورکراسی در جامعه شوروی
سازمان چریک های فدائی خلق ایران

خطوطی در طرح مساله استالین
گروه اتحاد کمونیستی

جواب به خطوطی در طرح مساله استالین
سازمان چریک های فدائی خلق ایران

کماندار و اهل خرد
گروه اتحاد کمونیستی