تارنماها

سایت رفاقت کارگری
 سایت رسمی ایرج مصداقی
سایت لیبرال دموکراتهای ایران
حلقه تجریش سایتی برای بررسی 
خاوران سایت چهار دهه قربانیان جنایات ج اسلامی 
آرشیو چپ Left Archive
آذرخش 
شاعران

نقد اقتصاد سیاسی
کاوشگر
سامان نو
محمد قاعد
ایل ها و اقوام ایران 
توجه: یکی از عوامل اشغال ایران بدست متفقین در دوران جنگ جهانی دوم سرکوب و خلع سلاح نمودن لرهای ایران بدست رضا شاه بوده است! 

برخی از این تارنماها نظرات محافل مختلف امپریالیستی را دربارۀ موضوعات سیاسی و استراتژیکی منعکس می کنند. آگاهی از این نظرات برای رشد دانش سیاسی مبارزان انقلابی کارگری ضروری است. ترجمۀ شما از این موضوعات کمک شایسته ای به جنبش کارگری است. این ترجمه ها علاوه بر توسعۀ آگاهی عمومی، کمک خواهند کرد که کار تحلیل مستند مسائل سیاسی و استراتژیکی تسهیل شود. تارنمای آذرخش دست یاری شما را برای ترجمه و یا تحلیل مقالات این تارنماها صمیمانه می فشارد.

آرشیو سازمان وحدت کمونیستی

آرشیو مارکسیست ها
از مارکس تا مائو
سایت گزارشگران
جمعی از فعالین کارگری
خرید درسها و کتابهای تخصصی

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

«حزب کمونیست ایران
«سازمان راه کارگر
«اتحاد سوسیالیستى کارگرى
«سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
«هسته اقلیت«سازمان فدائیان اقلیت
«حزب سوسیالیست انقلابی ایران
«حزب کمونیست کارگرى ایران
«حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
«حزب کمونیست کارگری – حکمتیست خط رسمی
«چریکهاى فدایى خلق ایران
«حزب رنجبران ایران
«توفان حزب کار ایران
«حزب کمونیست ایران(مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم)
«حزب توده ایران
«سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
«سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت
«حزب سبزهاى ایران
«کومه‌له- سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
«حزب کومله کردستان ایران
«سازمان زحمتکشان کردستان
«حزب دمکرات کردستان ایران
«حزب دمکرات کردستان
«جنبش فدرال- دموکرات آذربایجان
«مبارزان کمونیست
«کمونیست های انقلابی
 

www.rawa.org
www.geographyiq.com
www.csis.org : Center for Strategic & International Studies
www.brookings.edu : The Brookings Institution
www.aei.org : American Enterprise Institute
www.aipac.org : American Israel Public Affairs Committee
www.carnegieendowment.org : Carnegie Endowment for International Peace
www.cfr.org : Council on Foreign Relations
www.ifri.org : Institut Fran�ais des Relations Internationales
www.iiss.org : The International Institute for Strategic Studies
www.jinsa.org : The Jewish Institute for National Security Affairs
www.newamericancentury.org : New American Century
www.nixonfoundation.org
www.nixoncenter.org
www.washigtoninstitute.org : The Washington Institute for Near East Policy
www.answer.pephost.org : ACT NOW TO STOP WAR AND RACISM
www.heritage.org : The Heritage Foundation