مظلوم ترین مردم جهان!

اگر پرسیده شود که مظلومترین مردم جهان چه کسانی هستند ؛ پاسخ چنین است: مسلمانان ! و چرا؟
این مظلومیت ناشی از ضعف است؛
و ضعف ناشی از جهل است؛
به هر جامعه ای که نگاه کنیم ؛ چه مسلمانان در اکثریت و چه در اقلیت باشند ، وضعشان به ترتیب ، از اقلیت و اکثریت جامعه بدتر است!
و هیچ جامعه مسلمانی که تعدادشان به یک میلیارد و پانصد هزار نفر بالغ میشوند ، تا کنون به آزادی نرسیده اند! 
توجه شما را به مسلمانان هند جلب میکنم که چگونه هرساله مورد ظلم و  قرار میگیرند و به کشت و کشتار آنها در
شهرهائی مانند حیدرآباد دست میزنند.

اینکه گروه یا گروه هائی مانند ISIS که داعشیان باشند چنین اعمال و خشونتهای جنایتکارانه و شنیع و سفیهانه در سوریه و عراق و … انجام میدهند نه برای رسیدن به آزادی و حتی دموکراسی است بلکه نشان همان جهل و اطاعت کورکورانه ای است که از آخوند و ملای حوضه ها میکنند!
توجه شما را به کشتار مسلمانان در اقصی نقاط جهان از صربها بگیرید تا تمامی کشورهای عربی که جز فقر و بدبختی و فلاکت چیزی ندارند. و این کشت و کشتارها دل هر انسانی را به درد می آورد. چه تعداد از این ها با فرزندانشان در دریا غرق شدند ، واقعآ تاسف بار است و آنرا ننگ کشورهای به اصطلاح پیشرفته و سرمایه داری میدانم که بر پایه منافع بجای آتش بس جهانی ، هر روزه در نقطه ای از جهان آشوب بپا میکنند.
اگر اشتباه نکنم مبلغی معادل 300.000.000.000$ در سال مخارج جنگی کشورهای جهان است! با صرف این مبلغ 

میتوان در مدت 5 سال گرسنگی، فقر را از میان برد و در مدت 10 سال آفریقا را آبیاری و درختکاری کرد!
حتی هرکویر لوت را از گل گلستان کرد!