سرود و شعر مقاومت

 برگزیده ای از سروده های انقلابی