پل ماتیک

۱۹۸۱-۱۹۰۴

پل ماتیک در سال ۱۹۰۴ در منطقه پومرن در آلمان متولد شد و در برلین تحت سرپرستی والدینی با آگاهی طبقاتی رشد کرد. او فعالیت سیاسی اش را بسیار زود شروع کرد و بنقد در سن ۱۴ سالگی عضو سازمان جوانان سوسیالیستِ آزادِ (Freie Sozialistische Jugendاسپارتاکیست شده بود. سپس در همین سن در سال ۱۹۱۸ بعنوان کارگرِ آموزشیِ ماشین سازی در شرکت زیمنس شروع به کار کرد و در همانجا نیز در طی انقلاب بعنوان نماینده کارآموزان در شورای کارگرانِ شرکت انتخاب شد.

 ماتیک با شرکت فعال در عملیات انقلابی گوناگون در انقلاب ۱۹۱۸ آلمان، دستگیر شدن های متعدد و تهدید به قتل، و هم راستا با چپ و گرایشِ اپوزیسیونِ کمونیست های آلمان رادیکالیزه شد. پس از انشعاب حزب کمونیست آلمان KPD (اسپارتاکوس) در هایدلبرگ و شکل گیری حزب کارگران کمونیست آلمان KAPD در بهار ۱۹۲۰، به KAPD پیوست و در سازمان جوانان این حزب فعال شد و برای نشریه اش قلم زد.

در سال ۱۹۲۱، درسن ۱۷ سالگی، برای مدتی چند برای پیدا کردنِ کار به کلن نقل مکان کرد تا اینکه اعتصابات، شورش ها و دستگیریهای جدید، هر امید و چشم اندازی برای پیدا کردن کار را از بین برد. در همین شهر بمثابه یک سازمانده و آژیتاتورِِ KAPD  و AAU  فعالیت می کرد، و با فعالین دیگری از جمله با  یان اپل JanAppel آشنا شد، و این آشنائی بعدها به همکاری توسعه یافت و سال ها ادامه داشت. در عین حال در همینجا با روشنفکرانی که درAAUE  کار می کردند و قلم می زدند، مانند اتو روله Otto Rühle، ارتباط برقرار کرد.

ماتیک با افت مبارزه رادیکال توده ها و امیدهای انقلابی –بخصوص پس از سال ۱۹۲۳– بعد از سالها بیکاری، در ۱۹۲۶ به ایالات متحده مهاجرت کرد، اما همچنان ارتباطاتش را با KAPD و AAU در آلمان حفظ نمود.

در ایالات متحده ماتیک مطالعات سیستماتیکتری را، بیش از همه در رابطه با مارکس، به پیش برد. علاوه بر این، انتشار کارِ پایهای هنریک گروسمان تحت عنوان «قانون انباشت و فروپاشی سیستم سرمایه‌داری»[۱] نقشی اساسی برای ماتیک ایفا کرد، زیرا گروسمان با این اثر، تئوری انباشت مارکس که کاملا فراموش شده بود را دوباره به مرکز مباحثات جنبش کارگری آورد. «نقد اقتصاد سیاسی» برای ماتیک نه موضوعی صرفاً اقتصادی، بلکه مساله ای بود که عمدتاً در ارتباط مستقیم با تجربه انقلابی خودش مطرح بود. از این هنگام به بعد او روی تئوری توسعه سرمایه داری مارکس و منطق درونی تضادهای این سیستم که بطور ناگزیری به بحرانها منجر می گردند، بمثابه اساس تمام اندیشههای سیاسی درون جنبش کارگران به کار پرداخت.

در اواخر دهه ۱۹۲۰ ماتیک به شیکاگو نقل مکان نمود و در آنجا ابتدا کوشش کرد تا سازمان های گوناگون کارگری را متحد کند. در سال ۱۹۳۱ کوشید تا «روزنامه کارگر شیکاگو» (Chicagoer Arbeiterzeitung)، را احیا کند که موفق نشد. این روزنامهای بود با فرازو نشیبهای سنتی که زمانی نیز از جمله توسط ژوزف دیتسگن[۲] ویراستاری می شد. در همین سال ها برای یک دوره به «کارگران صنعتی جهان» ([۳]( IWW که تنها سازمان اتحادیه ای انقلابی موجود در آمریکا بود پیوست. برغم وجود تفاوت های بخشهای مختلف و متفاوتِ در اتحادیه، اما این اتحادیه قصد داشت تمام کارگران را در یک اتحادیه بزرگ جمع کند تا بتوان اعتصاب عمومی را جهت سرنگونی سرمایه داری تدارک دید. اما دوران طلائی اعتصابات مبارزه جویانِ وابلی[۴] نقداً در اوایل دهه ۱۹۳۰ بپایان رسیده بود، و تنها خیزش مجدد جنبش بیکاران بود که باعث رشد کوتاه مدت منطقه ای IWW شد. در سال ۱۹۳۳ پل ماتیک با ارائه پیش نویس برنامه ای برای IWW سعی کرد تا به وابلی ها شالوده «مارکسیستی» محکم تری بر اساس تئوری گروسمان بدهد. با این وجود، این کار به وضعیت سازمان بهبود نبخشید.

پس از تلاش‌های بی‌ثمری در جهت اثرگذاری از بیرون بر روی حزب متحد کارگران لنینیست سرانجام ماتیک در ۱۹۳۴ به همراه تنی چند از دوستانش ازIWW  و تعدادی از اخراج شدگان از حزب متحد کارگران گروه کمونیست شورائی خودش را تشکیل داد. گروه اخیر نشریهای تحت عنوان «نوشتارهای شورائی بین المللی» با سردبیری ماتیک منتشر میکرد که در طی دهه ۱۹۳۰ همسان نشریه «نوشتارهای شورائی» (Rätekorrespondenz) وابسته به «گروه کمونیستهای بینالملل» (GIC) هلندی محسوب میشد. محتویات این نشریه شامل ترجمه انگلیسی مقالات و مباحثات اروپایی و نیز تحلیل‌های اقتصادی و انتقادی سیاسی در رابطه با مسائل جاری در آمریکا و دیگر نقاط جهان بود. این گروه تماس های نزدیکی با باقی مانده های گروه های کوچکِ  کمونیستِ چپِ آلمانی و هلندی (یان اّپل و پانه کوک) برقرار و حفظ کرد.

ماتیک بغیر از کارِ خودش در کارخانه، نه فقط بخش بیشترِ بازبینی، ویراستاری و کارهای تکنیکی نشریه را انجام می داد، بلکه نویسنده بخش مهمی از نوشته های آن نشریه نیز بود. از میان معدود کسانی که مایل به ارائه منظم مقالات بودند، می توان از کارل کُرش نام برد. ماتیک با وی در سال ۱۹۳۵ در ارتباط قرار گرفت و برای سال های زیادی پس از مهاجرت کُرش به آمریکا در سال ۱۹۳۶ بعنوان یک دوست شخصی همچنان باقی ماند.

از آنجا که «کمونیسم شورائی» اروپایی زیر زمینی شد و از سال های ۱۹۳۵ به بعد رسماً «ناپدید» شدند، ماتیک نامِ نشریه را از سال ۱۹۳۸ به «مارکسیسم زنده» (Living Marxism) و پس از ۱۹۴۲ به «نوشتارهای نوین»  (New Essays) تغییر داد.

ماتیک از طریق کارل کُرش و هنریک گروسمان با «موسسه تحقیقاتی» هورکهایمر[۵] (که بعدها بعنوان «مکتب فرانکفورت» معروف شد) نیز ارتباطاتی داشت. در سال ۱۹۳۶ مطالعات جامعه شناسانه وسیعی در ارتباط با جنبش بیکاران آمریکائی برشته تحریر درآورد و برای این موسسه ارسال داشت. این نوشته تا انتشارش در سال ۱۹۶۹ در بایگانی انستیتو خاک خورد که بعد انتشارات «نقد نوین» آنرا منتشر کرد.

پس از شرکت آمریکا در جنگ جهانی دوم و پیامدش یعنی تعقیب و سرکوب تمام روشنفکران منقد، چپ در آمریکا توسط مک‌آرتیسم تصفیه و نابود شد. ماتیک در اوایل سال های ۱۹۵۰ در مناطق روستائی گوشه گیر شد. در اینجا توانست با کارهای گه‌گداری و نیز فعالیت اش بعنوان نویسنده به بقا خود ادامه دهد. در دوره پس از جنگ، او (مانند دیگران) فعالیتهای کوچک، محدود و هرازگاهی داشت، مانند نوشتن مقالات کوتاه برای گاهنامه های گوناگون. 

از سال های ۱۹۴۰ تا اواخر دهه ۱۹۵۰  ماتیک به مطالعه کینز پرداخت و یک رشته دست نوشته و مقالات انتقادی علیه تئوری و عملکرد کینزی نوشت. در این نوشتهها، تئوریهای مارکس و گروسمان در رابطه با توسعه سرمایهداری برای شناخت نقادانه از پدیده ها و مظاهر جدید سرمایه داری را گسترش داد.

با تغییرات عمومی در صحنه سیاسی و عروج مجدد افکار انتقادی در سالهای ۱۹۶۰، ماتیک این کار را حتی پیشتر برد. یکی از این کارهایش کتاب «مارکس و کینز، محدوده‌های اقتصاد مختلط» (۱۹۶۹)[۶] است که به زبان‌های متعددی ترجمه و منتشر شد و نفوذ زیادی بر جنبش دانشجوئی پسا-۶۸ داشت. کارِ مهم دیگرش در همین دوره کتاب « نقدِ هنریک مارکوزه -انسان یک بعدی در جامعه طبقاتی»[۷] بود. در این کتاب، این تز را که پرولتاریا (آنچنانکه مارکس می‌فهمید) در جامعه‌ی پیشرفته‌ی سرمایه‌داری به یک «مفهوم اسطوره ای» تبدیل شده است، با قدرت مردود شمرد. با وجودی که با تحلیلِ نقادانه ایدئولوژی حاکم از سوی مارکوزه موافق بود، نشان داد که تئوری یک بعدی بودن، خود تنها بعنوان یک ایدئولوژی وجود دارد. خودِ مارکوزه متعاقباً تائید کرد که نقدِ ماتیک تنها نقدِ جدی ای است که کتابش دریافت داشته است.

تا سال‌های ۱۹۷۰، مقالات قدیم و جدید زیادی از ماتیک به زبانهای مختلف در نشریات گوناگون به چاپ رسید. در سال تحصیلی ۱۹۷۵-۱۹۷۴ ماتیک بعنوان «پروفسور مهمان» در دانشگاه روسکیلد دانمارک درگیر بود. در اینجا، او نقدِ اقتصاد سیاسی مارکس، و نیز تاریخ جنبش کارگری را تدریس کرد. بعلاوه بعنوان مرجع انتقادی در سمینارهای متعددی به همراه دیگر مهمانان مانند ماکسیمیلیان روبل، ارنست مندل، جوآن رابینسون و دیگران شرکت جست. در سال ۱۹۷۷ سفر تدریسی اش را به دانشگاه شهر مکزیک به پایان رساند. در آلمان اما فقط دو بار، در سال ۱۹۷۱ در برلین و ۱۹۷۵ در هانوفر سخنرانی کرد.

پل ماتیک در آخرین سال های حیاتش موفق شد شنوندگانی در میان نسل جدید برای دیدگاه هایش بیابد. در سال ۱۹۷۸ مجموعه نسبتاً بزرگی از مقاله های منتخب در طی ۴۰ سال از حیات سیاسی اش تحت عنوان «کمونیسمِ ضد بلشویک» منتشر شد.

پل ماتیک در ماه فوریه ۱۹۸۱ در حالی که تقریباً دستنویس کتاب دیگرش را به پایان رسانده بود درگذشت. این دستنوشتهها بعد توسط پسرش تحت عنوان «مارکسیسم آخرین پناهگاه بورژوازی؟» منتشر شد.

برگفته شده از:

– بیوگرافی مَتیک

 


[۱] (۱۹۲۹) Das Akkumulations – und Zusammenbruchsgesetz des Kapitalistischen Systems Henryk Grossmann:

 [۲]  Joseph Dietzgen  کارگر و فیلسوف آلمانی که مارکس از وی بعنوان “فیلسوف طبقه کارگر” نام می برد.

 [۳]  Industrial Workers of the World(IWW ( این اتحادیه کارگری در سال ۱۹۰۵ در شهر شیکاگو در آمریکا تاسیس شد.

 [۴]   Woobly ووبلی نامی است که در عموم به اعضا IWW اطلاق می شد و هنوز نیز گاهی می شود.

  [۵]  Institut fur Sozialforschung , ماکس هورکهایمر از معروفترین جامعه شناسان و “پدر” مکتب فرانکفورت.     

  [۶]  Marx and Keynes. The Limits of Mixed Economy

  [۷]  Critique of Herbert Marcuse – The one-dimensional man in class society

 

 

بازگشت به صفحه نخست