ستیز و مدارا(ضد حکومت اسلامی)

 بر آن شدیم که این نوشته که سالها پیش، (زمانی که فتوای خمینی برعلیه سلمان رشدی صادر شد) توسط رامین کامران نوشته شده را علارغم مواضع ضد کمونیستی ایشان در این سایت بیاوریم! لازم به تذکر است که این نوشته بدلیل نکات و تحلیل ارزنده ای از چگونگی و روند تاریخ نگاری، چه قبل و چه بعد از بقدرت رسیدن جمهوری اسلامی و نیز تحلیلی بسیار موشکافانه از دین بشکل عام و اسلام بشکل خاص که میتواند مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد را درج می کنیم! خوشحال میشویم اگر رفقای باورمند به کمونیسم؛ نقدی برمواضع ضد کمونیستی رامین کامران را برای ما ارسال کنند تا به درج آن بپردازیم . امید که در آینده فرصتی بما دست دهد که به نقد مواضع ضد کمونیستی این نویسنده بپردازیم.  

ستیز و مدارا 1 (ضد حکومت اسلامی) از ص 1 تا 28
ستیز و مدارا 2 (ضد حکومت اسلامی) از ص 29 تا 42
ستیز و مدارا 3 (ضد حکومت اسلامی) از ص 43 تا 66
ستیز و مدارا 4 (ضد حکومت اسلامی) از ص 67 تا 79
ستیز و مدارا 5 (ضد حکومت اسلامی) از ص 80 تا 104
ستیز و مدارا 6 (ضد حکومت اسلامی) از ص 105 تا 127
ستیز و مدارا 7 (ضد حکومت اسلامی) از ص 128 تا 155
ستیز و مدارا 8 (ضد حکومت اسلامی) از ص 156 تا 184
با فرمات word از صفحه 1 تا 184 صفحات طبق نسخه pdf تنظیم شده.
در صورت اشتباهات ، لطفآ ما را مطلع کنید!