ادبیات و هنر

  

من به جنگ سیاهی نمیروم
من چراغ می افروزم

  

درست است که نتوان در مورد رد یا وجود خدا استدلال کرد (هم از طرف ماتریالیستها که اصالت را به ماده میدهند و هم از جانب ایدئالیستها که روح را مقدم بر ماده میشمرند… ولی میتوان با سوالاتی که از خود میکنیم دریابیم که چرا استدلال ماتریالیستها قوی تر از ایدالیستهاست.

نخست اینکه چرا خداوند پیامبران ابراهیمی راکه گویا 124000 پیامبر باشند را ازهمین خطه ایران و خاورمیانه انتخاب کرده؟ آیا خدا با خلقت آدم نمیدانست که با خوردن میوه یا گندم ممنوعه از بهشت بیرون رانده خواهند شد؟ آیا خداوند شک داشت یا نداشت که این موجود دو پا چه جنایاتی را در حق خود و دیگر جانوران و نباتات روا خواهد داشت. یا اصولا تمام این تراوشات فکری ساخته و پرداخته عقل ناقص بشری نبوده که برای خود خدایان متعدد بسازد تا به بعد به یکتا پرستی و خدای مطلق برسد و برایش هم بارگاه واتیکان و کعبه بسازد و در مسجد و کلیسا  با موعضه مشتی دخل و فریبکار خدا را جاودانه کنند . برای پی بردن به هر موضوعی باید مطالعه و تحقیق کرد !
ما در آینده  به این موضوعات بشکل ریشه ای برخورد خواهیم کرد!

 

  لیست کتابها در این سایت
آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ   

«همسر یهودی» برتولت برشت ترجمه: سوری چوبک

عشقی سیمای یک آنارشیست نجیب نوسته محمد قاعد

 دیوان رباعیات ابوسعید ابولخیر  ۱۲۲ صفحه