تجارب

در این بخش توجه شما را به گفتمانهائی جلب میکنیم که شامل برون رفت نیروهای کار از مناسبات ظالمانه یا بربریت سرمایه است. گفتمان با کارگران و اندیشمندانی که برای رهائی بشریت تلاش میکنند. تجارب و دستآوردهای کارگری مهمتر و مقدم بر هر گونه تئوری میتواند باشد که خودرهاگران باید از مطالعه این تجارب غفلت نکنند!
با امید به آینده ای روشن تر!