جنایات سرمایه جهانی

 در جنایات فاشیسم هیتلری و صهیونیسم اسرائیل ، فصل مشترک : حفظ مناسبات سرمایه ، بربریت و نسل کشی! مقایسه دو دوران سندی است بر این مُدعا: