آموزشی اجتماعی تازه ترین توجه شود هشدار به کارگران کمونیست

بولتن اطلاعاتی سوسیالیسم از پائین

این رسانه مکانی است برای انتقال دستاوردهای نظری جنبش سوسیالیسم از پایین . جنبشی  که مبتنی است بر اینکه : « رهایی طبقه کارگر فقط می تواند کار خود  کارگران در قاموس یک طبقه باشد». «جنبشی که برای آزادی و برابری و علیه نظام سرمایه داری که برتمامی عرصه های مبارزه  طبقاتی و سلطه طبقاتی از […]