آرشیو مارکس و انگلس

فهرستی از آثار مارکس و انگلس با فرمات PDF
توجه: اثار مشترک مارکس و انگلس با علامت [ * ] منظورمی شود!

فرمات  نویسنده  نام کتاب سال انتشار
PDF *
 درباره تکامل مادی تاریخ شامل ۲ رساله و ۲۸ نامه
PDF مارکس نقد فلسفه حق هگل مترجم: رضا سلحشور ۱۸۴٣
PDF مارکس در باره مسئله یهود و (چکیده مذهب از دید مارکس) ۱۸۴٣
PDF مارکس دست نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴
PDF * خانواده مقدس ۱۸۴۴
PDF انگلس وضعیت طبقه کارگر در انگلستان ۱۸۴۵
PDF مارکس تزهایی در باره ی فویرباخ ۱۸۴۵
PDF * ایدئولوژی آلمانی: زوبین قهرمان ۱۳۶۰ و تیرداد نیکی ١٣٧٧ ۱۸۴۶
PDF مارکس فقر فلسفه : حجت برزگر(بخش۱ بخش۲یاشار آذری ، آراکِل ۱۸۴٧
PDF * مقرّرات اتحادیۀ کمونیست ها ۱۸۴٧
PDF انگلس اصول کمونیزم
PDF * مطالبات حزب کمونیست در آلمان ۱۸۴٨
PDF * بیانیه ی کمونیست ۱۸۴٨
PDF مارکس مبارزه طبقاتی در فرانسه   کار الیته شده و… : ح برزگر ۱۸۵٠
PDF مارکس هیجدهم برومر لوئی بناپارت ۱۸۵٢
PDF انگلس انقلاب و ضد انقلاب در آلمان ۱۸۵٢
PDF مارکس گروندریسه ۱۸۵٧
PDF مارکس مقدمه ای بر نقد اقتصادی سیاسی ۱۸۵٩
PDF مارکس اساسنامه اتحادیه بین المللی کارگران  مترجم: سهراب شباهنگ ۱۸۶۴
PDF مارکس گذشته ، حال و آینده اتحادیه های کارگری ۱۸۶۶
PDF مارکس نخستین ویراست فصل کالا مترجم: ک خسروی و ح مرتضوی ۱۸۶۷
PDF مارکس کاپیتال جلد اول  مترجم: ایرج اسکندری١٣۵٢ شامل بخشهای [۱] ، [۲&3] ، [۴] ، [۵&6] ، [۷] ،  [۲-۷] ۱۸۶۷
PDF مارکس سرمایه؛ نقدی بر اقتصاد سیاسی (جلد یکم) حسن مرتضوی ۱۸۶۷
PDF انگلس مروری بر سرمایه، جلد اول ۱۸۶٨
PDF انگلس کارل مارکس درباره سرمایه ۱۸۶٨
PDF انگلس خلاصه ای از سرمایه ۱۸۶٨
PDF مارکس جنگ داخلی در فرانسه ۱۸۷۱ ۱۸٧١
PDF مارکس بی تفاوتی سیاسی ۱۸٧٣
PDF مارکس بی اعتنایی به سیاست تاریخ بازنویسی ١٣٨٢ ۱۸٧٣
PDF انگلس برنامه کمونارهای بلانکیست فراری ۱۸٧۴
PDF انگلس مذهب از دید « فریدریش انگلس»
PDF مارکس نقد برنامه گوتا با ترجمه جدید! ترجمه قدیم در فایل pdf مقابل  ۱۸٧۵
PDF انگلس نقشی که توسط کار در گذار از میمون به انسان ایفا شد ۱۸٧۶
PDF انگلس آنتی دورینگ (١)  (٢)  (٣)  (۴)  (۵)  مترجم: حجت برزگر ۱۸٧٧
PDF انگلس آنتی دورینک ۱   ۲   ۳ مترجم: راه کارگر و حجت برزگر ۱۸۷۷
PDF انگلس تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم ۱۸٨٠
PDF انگلس مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه ۱۸٨١
PDF انگلس سیستم دستمزد
PDF انگلس اتحادیه های کارگری
PDF انگلس یک حزب کارگری
PDF انگلس منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت (١)  (٢)  (٣)  (۴) ۱۸٨۴
PDF انگلس لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان ۱۸٨۶
PDF انگلس ضمیمه ای بر سرمایه جلد سوم ۱۸٩۵
PDF انگلس مقدمه بر مبارزات طبقاتی در فرانسه (۱۸۴٨ تا ۱۸۵٠) کارل مارکس
جنگ داخلی در امریکا